kVASy

Цялостна автоматизация. Интегриране. Рентабилност

С нашата софтуерна система kVASy ние предлагаме един както клиентски ориентиран, така и универсално използваем отраслов стандарт, вземащ под внимание постоянно изменящите се законови изисквания и гарантиращ нормалното протичане на бизнес процесите. Като цялостно интегрирана ERP-система kVASy свързва в едно цяло търговската, техническата и регулаторна перспектива с оглед организацията на структурата и на протичането на процесите в дадено предприятие - прозрачност, която се простира и в бъдещето.

Предимството е в интегрираността и взаимовръзките между пуловете от данни. Докато традиционните доставчици на софтуер трябва да свързват помежду си различни бази данни, при kVASy такива прекъсвания в системата не са необходими - едно от предимствата на дългогодишната ни продуктна философия.

Резултатът от това предимство на нашите IT-решения може да бъде описан в следните три основни пункта:
•    Водеща уеб-базирана технологична база като основа на ефективността
•    Интегрирано управление на данни без дублирания като основа за цялостния обзор върху процесите
•    Ефикасно управление на взаимоотношенията с клиентите като основа за комуникацията на всички нива и при всички продукти

Друго значително предимство на приложението е клиентско ориентираното комплексно взаимодействие между всички модули и функционалности.

Разработването на нашето портфолио с решения следва модел, който е еволюционен и без прекъсвания и представлява единство от функционално развитие и технологични иновации. Това важи както за въведената от нас новаторска уеб-базирана многопластова архитектура, така също и за актуалния преход към един изцяло нов, независещ от конкретните приложения и системи комуникационен свят (kVASy 5).

Силна подкрепа за клиентите на SIV групата е 19-годишното стратегическо сътрудничество с Oracle Corporation. Независимо от това, дали се касае за няколко хиляди или за няколко милиона измервателни уреда: нашите потребители винаги разполагат с перформанс и гъвкавост на най-високо ниво, както и с оптимално качество на услугите. Както kVASy - версията 4.17, така и нашето ново поколение продукти kVASy 5 се базира на актуалния технологичен пакет на Oracle (Oracle Database 11g R2, Oracle WebLogic Server 11g R1, Oracle Solaris 11/11 Express,  Oracle Linux 5.5 / 6 , Oracle VM 3.0, Oracle Exadata, Oracle Exalogic и Oracle SPARC SuperCluster).
Нашата система, доказала се и на международно равнище, е свободно скалируема, може да се използва в предприятия от всякакъв мащаб и с произволни структури и няма ограничения при фактурираните количества, сектори и видове услуги.

Това е стандарт по мярка, който дава възможност да се отговори на всички настоящи и бъдещи изисквания на пазарите за доставки.

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  Тук можете да разгледате нашата актуална фирмена брошура в Е-Paper формат.

отвори