Клиентски портал kVASy®

С нашия клиентски портал се полага основата на перфектната организация на Вашите клиентски процеси. Онлайн-порталът на самообслужване (Online Selfservice-Portal) дава възможност на клиентите както да преглеждат, така и да обработват самостоятелно своите данни. Дизайнът се съобразява с корпоративната идентичност на компанията и се конфигурира според съществуващия Corporate Design.
Комуникацията в реално време между
kVASy и клиентския портал се извършва чрез предвидените за тази цел OC4J-Container, които представляват интерфейс между kVASy и клиентския портал и са запълнени с процесно-специфични уеб-услуги. Всяка една от тези услуги дава възможност на клиентския портал да изчита данни от kVASy и да ги записва там. Заложеният в приложението мейл-сървър изпраща на клиентите потвърждаващи мейли със стандартизиран текст при всички извършени промени.
В доставения обем клиентският портал е напълно функциониращ (основните настройки са извършени) и се подготвя за продуктивен старт единствено чрез
съответната допълнителна конфигурирания или индивидуализирания. Порталният администратор настройва коя промяна в клиентския портал директно къде да бъде отразена в свързания с него софтуерен продукт kVASy.

Като универсална комуникационна и информационна платформа нашият портал спомага не само за ефикасното обслужване на клиентите Ви, а и за привличането на нови клиенти чрез Интернет.


Предимствата от използването са безспорни:

 • Бърза и стабилна помощ при обслужването на клиентите, ефикасна поддръжка на Out-of-Area-пласмента
 • Значително намаляване на процесните разходи при привличането на нови и обслужването на наличните клиенти
 • Интегриране на Corporate Design и Corporate Identity
 • Безпроблемна поддръжка на данните от портала с помощта на Content-Management-система
 • Индивидуален подбор на услугите и възможност за всякакъв вид допълнения

 

Пакетът „kVASy - клиентски портал „Активни Клиенти“ включва следните функции:

 • On- line“ Регистрация;
 • Преглед на клиентски данни;
 • Преглед на клиентски договор;
 • Преглед на клиентска сметка (Салдо);
 • Въвеждане на данни от измерв.уред;
 • Промяна на клиентски данни;
 • История на потребление;
 • DMS Преглед на сметка (Предимство: EASy- Архив с връзка с kVASy и обратно архивиране в kVASy);
 • Свободна форма за запитване;
 • Възможност за промени в CRM- Documentation.

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  Тук можете да разгледате нашата актуална фирмена брошура в Е-Paper формат.

отвори