Енергийно стопанство

На фона на засилващия се конкурентен натиск на либерализираните енергийни пазари, при европейските комунални предприятия все повече нараства необходимостта от оптимизиране на процесните разходи по цялата стойностна верига - изискване, свързано и с моделирането на сценарии за целенасоченото управление на енергийно ефективно потребителско поведение. Необходимостта от икономическа ефективност, надеждност на доставките и опазване на околната среда обуславя и необходимостта от прилагането на цялостни и интегрирани решения. Цялостно интегрираните и напълно автоматизирани бизнес процеси са ключът към успеха - независимо от това, дали при даденото предприятие се касае за Shared Service Organisation, оператор мрежа, дистрибутор или фирма за енергийни услуги.

Мрежови дружества

Независимо от това, дали се касае за оператор на преносна, на разпределителна или на местна мрежа, с kVASy сте в оптимална позиция за изпълнение на изискванията на Агенцията по мрежите в съответствие със стандартите. Цялостният модел на работа на SIV групата обединява в едно цяло търговските, техническите и регулаторните аспекти. На фона на регулиране на стимулите и на фото-годината 2011 в центъра на вниманието е гарантирането на доходността и рентабилността на мрежите. При това ние покриваме както областите на използване на мрежите и на Asset Management, така също и управлението на регулирането и оперативната експлоатация на мрежите.

От лятото на 2011 г. предлагаме на пазара модула kVASy - Захранване, касаещ предоставянето на електроенергия. Модулът дава възможност на предприятията за комунални услуги да изпълняват с успех всички свои задължения при заплащането, прогнозирането и отчетността съгласно изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за връзката мощност-топлина.

За да се гарантира устойчив Asset Management, ние предлагаме модула Управление на поддръжките, който в областите диспозиция, Workforce management и мобилност се допълва оптимално от цялостното решение Argos на фирмата Bittner+Krull Softwaresysteme GmbH.

От голямо значение са и счетоводството на основни средства, управлението на поръчки и управлението на проекти. От месец февруари 2011 г. с версията на kVASy 4.13.6 и съпроводено от мероприятия за обучение и консултации, предлагаме на нашите клиенти разнообразни функционалности за съблюдаване на пазарните правила при фактурирането на балансови групи.

Със SIV групата се намирате в оптимална позиция при задължителното балансиране съгласно Закона за модернизиране на счетоводното право (BilMoG). Нашето паралелно балансиране Ви дава възможност за едновременното отразяване и сигурното съхранение на търговския и данъчния баланс в системата - без ненужни и временни решения в Excel, което е и с висока оценка на валидност от гледна точка на одиторите, тъй като данните идват директно от приложението.

Оператори на места на измерване / фирми за измервателни услуги

От Smart Meter към Smart Grid – новите технологии и решения за точното фактуриране на потреблението са свързани и с решителни промени при енергийните доставчици и оператори на места на измерване. Задължителното монтиране на интелигентни измервателни уреди е първата крачка на енергийното стопанство в посока на дигитализирането. Такова развитие е неизбежно, тъй като с появата на иновативни конкуренти, спазването на регулаторските нормативни уредби и преобразуването на енергийната мрежа, включително и децентрализираното производство на енергия, предприятията за комунални услуги трябва да се ориентират към бъдещите перспективи.

Нашата цялостна стратегия при eBilling и Smart-Metering обхваща цялата палитра на индивидуализираното и уеб-базирано управление на взаимоотношенията с клиентите. Към това се числят установяването и въвеждането на показанията на измервателните уреди, управлението на самото отчитане, процесът на фактуриране, стартиращ автоматично чрез показанието, ефективният Output Management, както и всички свързани с потребителите дейности чрез Интернет портал и Customer Relationship Management. Интегрирането и пълното автоматизиране на бизнес процесите обхваща интелигентни решения при отчитането, както и целенасоченото управление на потребителското поведение посредством пазарна прозрачност, гъвкави тарифи и месечно изготвяне на фактурите.

Разпределителни дружества

Нашето решение за доставчици / дистрибутори е насочено към най-важния Ви капитал - Вашите клиенти. Ние Ви подкрепяме при разширяването на механизмите за запазването на лоялността на клиентите и при повишаване на печалбите.

С помощта на разнообразни тестове ние успешно доказахме, че сме в състояние да постигнем най-високи резултати при цялостното автоматизиране, управление и интегриране на всички процеси на комуникация и фактуриране, при което не са рядкост резултати от порядъка на 90 % безпроблемно протичане на тези процеси. Ние подпомагаме Вашите основни процеси в областта на фактурирането, изготвянето и контролинга на оферти и договори, снабдяването и взаимоотношенията с клиентите.

С едно кликване - към целта: kVASy - CRM е интегрирана система за информация и управление, отразяваща всички бизнес процеси между предприятията, клиентите и потенциалните клиенти и позволяваща директен достъп до всички данни в системата. Решението дава възможност за цялостен обзор върху клиентите и изискванията им. Предимствата на тази универсална комуникационна платформа са ефективното привличане на нови клиенти, бързото разкриване на потенциали и доволните клиенти.

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  Тук можете да разгледате нашата актуална фирмена брошура в Е-Paper формат.

отвори